Present Situation

Present Situation of Academy and Business Report

* Number of members: 5,306
Certified dentists: 166
Certified technicians /hygienists: 58

Directors (2021,2022)

President::
Masayuki Otsuki
Vice- president:
 • Kazuyo Yamamoto
 • Chiori Hashiba
 • Yoshikazu Ishikawa
 • Mari Sakai
Immediate Past-president:
Masanori Fujisawa
Executive directors:
 • Akiko Ishikawa
 • Toshiya Endo
 • Kaoru Ohmori
 • Morio Ochi
 • Futoshi Komine
 • Takashi Saito
 • Koichi Shinkai
 • Jun Takebe
 • Naomi Tanoue
 • Tomoyuki Tsubaki
 • Eiko Nakamura
 • Takashi Nakamura
 • Morioki Fujitani
 • Atsufumi Manabe
 • Shoko Miura
 • Kyoko Yamaba
 • Masahiro Yoshiyama
 • Kazumichi Wakabayashi
Directors::
 • Hirokazu Arita
 • Tomohiro Emoto
 • Takumi Ogawa
 • Masayuki Kagawa
 • Jun Kaneko
 • Toshiki Kuroda
 • Ryuichi Kondo
 • Isao Saito
 • Tetsuya Saito
 • Makoto Saito
 • Tsunehiko Takada
 • Jyoji Tanaka
 • Kenji Tsubota
 • Shigetaka Tomoda
 • Katsunori Torii
 • Masahiro Naito
 • Kana Nagase
 • Yasuhiro Nakanishi
 • Yoichiro Nara
 • Yoshihiro Nishitani
 • Syuntaro Nomoto
 • Mikako Hayashi
 • Shizuo Higuchi
 • Akinobu Furuya
 • Mutsuyo Hoshino
 • Masashi Miyazaki
 • Yoshiharu Mukai
 • Yoshihiko Mutobe
 • Mai Yamaguchi
 • Masao Yamazaki
 • Tomonori Waki
 • Keigo Watanabe
Auditors:
 • Toru Sato
 • Toshizumi Hino

Affairs of Academy

General affairs:
Shoko Miura
VFinancial affairs:
Jun Takebe