Present Situation

Present Situation of Academy and Business Report

* Number of members: 5,978
Certified dentists: 158
Certified technicians /hygienists: 62

Directors (2019,2020)

President::
Masanori Fujisawa
Vice- president:
 • Masayuki Otsuki
 • Toshizumi Hino
 • Yoshikazu Ishikawa
 • Kyoko Yamaba
Immediate Past-president:
Yoichiro Nara
Executive directors:
 • Akiko Ishikawa
 • Toshiya Endo
 • Kaoru Ohmori
 • Takumi Ogawa
 • Morio Ochi
 • Futoshi Komine
 • Isao Saito
 • Tetsuya Saito
 • Mari Sakai
 • Koichi Shinkai
 • Jun Takebe
 • Tomoyuki Tsubaki
 • Takashi Nakamura
 • Morioki Fujitani
 • Atsufumi Manabe
 • Kazuyo Yamamoto
 • Kazumichi Wakabayashi
Directors::
 • Hirokazu Arita
 • Masayuki Kagawa
 • Tadahiko Kajita
 • Jun Kaneko
 • Ryuichi Kondo
 • Takashi Saito
 • Hironobu Sato
 • Kazuhiko Suese
 • Akira Senda
 • Tsunehiko Takada
 • Noriko Takei
 • Jyoji Tanaka
 • Naomi Tanoue
 • Kenji Tsubota
 • Masahiro Naito
 • Kana Nagase
 • Eiko Nakamura
 • Chiori Hashiba
 • Mikako Hayashi
 • Shizuo Higuchi
 • Kouzo Fukamizu
 • Akinobu Furuya
 • Mutsuyo Hoshino
 • Hideo Matsumura
 • Masashi Miyazaki
 • Yoshihiko Mutobe
 • Mai Yamaguchi
 • Yoshio Yamaguchi
 • Masao Yamazaki
 • Masahiro Yoshiyama
 • Tomonori Waki
 • Keigo Watanabe
Auditors:
 • Kotaro Saiki
 • Toru Sato

Affairs of Academy

General affairs:
Komine Futoshi
VFinancial affairs:
Shinkai Koichi